Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Online – bestellingen Vinny’s Bakery

Versie 26-08-2014

1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen., hierna te noemen “Vinny´s Bakery” en de Opdrachtgever

2 Vinny´s Bakery zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.1 De consument kan de door Vinny´s Bakery op de website aangeboden producten bestellen en afhalen in de door hem/haar gekozen vestiging van Vinny´s Bakery. De consument kan de bestelling ook laten bezorgen in het bezorggebied van de Vinny´s Bakery vestigingen.

De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Vinny´s Bakery van de bestelling van de consument. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Vinny´s Bakery.

2.2. De opdrachtgever kan 24 uur per dag 7 dagen per week bestellingen plaatsen (bezorgdagen zijn Maandag t/m Zaterdag). Via www.vinnysbakery.nl

Opdrachtgever geeft bij de bestelling de gewenste bezorgdatum en tijd op,

bestellingen die voor 22.00 uur ‘s avonds door gegeven zijn kunnen,

vanaf de volgende ochtend bezorgt of afgehaald worden bij de vestiging die aan gevinkt is.

Vinny´s Bakery vraagt bij een bezorging in het gebied van zijn vestigingen €4.50 bezorgkosten.

2.3. In ieder geval van een bestelling waarin Vinny´s Bakery het nodig acht, kan Vinny´s Bakery telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Vinny´s Bakery houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2.4. Vinny´s Bakery houdt zich het recht voor een betaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.

2.5. Nadat Vinny´s Bakery uw opdracht per mail heeft bevestigt, kunt u uw bestelling niet meer wijzigen of annuleren. Dit is uitsluitend mogelijk na overlag met Vinny´s Bakery.

Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

2.6. De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van de aangevinkte vestiging. De producten dienen minimaal 1 uur voor sluitingstijd te worden afgehaald.

3. Klachten. U kunt 24 uur per dag 7 dagen per week uw klacht en of vraag mailen naar info@vinnysbakery.nl

4. De consument is voor, de via de website bestelde producten, de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Vinny’s Bakery worden gecorrigeerd.

4.1. Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4.2 Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de producten ophaalt in de vestiging, contant aan de bezorger of via iDeal. De consument is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Vinny’s Bakery bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en als Vinny’s Bakery zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd.

5 Communicatie tussen Vinny’s Bakery en de consument geschiedt digitaal, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Vinny’s Bakery opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

6 Vinny’s Bakery stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bestellen Vinny’s Bakery

7 Vinny’s Bakery streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

8 Vinny’s Bakery is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Vinny’s Bakery ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

9. Vinny’s Bakery is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

10.De consument moet meewerken aan een door Vinny’s Bakery geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de consument de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten

11. Het gebruik van een door de consument gekozen afbeelding en/of tekst geschiedt altijd voor risico van de consument. Vinny’s Bakery is hiervoor niet aansprakelijk. De consument accepteert dat de uiteindelijke afbeelding op de taart qua kleur en beeldkwaliteit kan verschillen met de door de consument ingezonden afbeelding en/of teksten

12.1 Privacy statement

Vinny’s Bakery gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Vinny’s Bakery houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG.

12.2 Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@vinnysbakery.nl